POLITYKA PRYWATNOŚCI

W MD PARTNERS TAX AND LEGAL sp. z o.o.

DOTYCZĄCA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ INTERNETOWĄ

http://www.md-partners.pl

 

§ 1. Wstęp

 

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez spółkę MD PARTNERS TAX AND LEGAL sp. z o.o., ul. Międzynarodowa 31A lok. 32, 03-939 Warszawa (dalej zwane: „MD PARTNERS”) danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej http://www.md-partners.pl (dalej zwanych: „Użytkownikami” i „Stroną”).

 

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa8rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym: „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO MD PARTNERS przekazuje Użytkownikom następujące informacje z zakresu ochrony danych osobowych:

I   Administrator:

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MD PARTNERS TAX AND LEGAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-939) przy ul. Międzynarodowej 31 A lok. 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000433364.

 

II   Cele, kategorie danych osobowych i podstawy przetwarzania:

 

MD PARTNERS przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie swojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który stanowi:

1.    zarządzanie Stroną,

2.    zapewnienie bezpieczeństwa Strony i Użytkowników,

3.    prowadzenie analiz statystycznych,

4.    spełnienie obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do MD PARTNERS lub informowania o zagrożeniach dla prywatności.

 

Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy, dane identyfikujące komputer, tablet lub telefon komórkowy Użytkownika, adres IP, lokalizacja.

Decyzje w zakresie przetwarzanych danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 

III   Zabezpieczenie danych osobowych:

 

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników MD PARTNERS wdrożyła techniczne i organizacyjne zabezpieczenia chroniące je przed usunięciem, utratą, opublikowaniem, zmodyfikowaniem, pogorszeniem, bezprawnym rozpowszechnianiem i nadużyciem, niezależnie czy mogłoby to nastąpić przez przypadek czy w wyniku celowych lub nielegalnych działań.

 

IV   Odbiorcy danych osobowych:

 

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W ramach swojej działalności MD PARTNERS powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim, które przetwarzają je w jej imieniu i nie używają ich do własnych celów. Podmioty te pochodzą z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub z innych krajów, które w sposób dostateczny chronią dane osobowe. Dane mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

V    Okres przechowywania danych:

 

Nie ma jednolitego limitu czasowego przetwarzania danych osobowych. MD PARTNERS będzie przetwarzać dane osobowe przez następujący czas:

 

1.    analizy aktywności na Stronie i prowadzenia analiz statystycznych – do chwili utraty przez nie przydatności dla MD PARTNERS,

2.    zarządzania Stroną – do czasu utraty przydatności tych danych,

3.    zapewnienia bezpieczeństwa Strony i Użytkowników – do czasu utraty przydatności tych danych,

4.    spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do MD PARTNERS lub informowania Użytkowników o zagrożeniach dla ich prywatności –  do czasu upływu terminów przedawnienia.

 

VI   Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikom przysługuje:

 

1.    Prawo do dostępu do swoich danych i kopii danych.

2.    Prawo do poprawy (sprostowania swoich danych).

3.    Prawo do usunięcia danych – jeśli uważają, że MD PARTNERS nie ma prawa ich przetwarzać.

4.    Prawo ograniczenia przetwarzania danych – mogą żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania, jeśli uważają, że dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, a przy tym nie chcą, żeby MD PARTNERS je usunęła, bo są im potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu.

5.    Prawo do wniesienia sprzeciwu – mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składany jest sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony, jeśli MD PARTNERS wykaże, że jego uzasadniony interes jest nadrzędny wobec roszczenia Użytkownika lub że jego dane są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Użytkownika.

6.    Prawo do przenoszenia danych – prawo do przenoszenia danych dotyczy danych, które zostały dostarczone MD PARTNERS na podstawie zgody lub umowy. Można je otrzymać w ustrukturowanym formacie (np. xml) albo można je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.

7.    Prawo do wniesienia skargi – w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.

 

Wniosek związany z wyżej wymienionymi uprawnieniami można zgłosić osobiście w siedzibie MD PARTNERS, pocztą tradycyjną lub emailem na adres: alfio.mancani@md-partners.pl . W przypadku zgłoszenia osobistego w siedzibie MD PARTNERS można skorzystać z gotowego formularza dostępnego w siedzibie. Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca od ich otrzymania przez MD PARTNERS. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania wniosku przez MD PARTNERS, MD PARTNERS informuje osobę, której dane dotyczą, o przedłużeniu terminu i przyczynach opóźnienia.

Kliknij i zacznij pisać